strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Kariera dwutorowa student-sportowiec

Czym jest Program kariera dwutorowa?

Celem Programu kariera dwutorowa jest zapewnienie sportowcom najlepszych warunków dla kontynuowania i rozwijania kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Częścią koncepcji Programu jest elastyczne podejście do studiowania, ale przede wszystkim zapewnienie wsparcia w celu odpowiedniego zarządzania i planowania kariery sportowej harmonijnie łączonej z nauką uniwersytecką. Cel osiągniemy przez połączenie treningu wysokiej jakości i edukacji na najwyższym poziomie, bez uszczerbku dla celów każdej z tych działalności. Organizacja studiów w ramach programu Kariera dwutorowa, będzie zapewniać zrównoważony rozwój na polu naukowym oraz sportowym. Strategicznie Program kariera dwutorowa to zintegrowany system odpowiadający na założenia Konkluzji Rady UE i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie kariery dwutorowej sportowców (2013/C 168/04).

W jakim celu?

Człowiek wiedzę zdobywa od najwcześniejszych momentów swojego życia do chwili śmierci. W edukacji całożyciowej wyróżniamy podstawowe, następujące po sobie etapy kształcenia, których ukoronowaniem jest dyplom uniwersytetu. Jest to proces trwały i naturalny. Podobnie jak trwałe jest istnienie Uniwersytetów a naturalne, iż ich rozwój napędza uzdolniona młodzież.

Dziś toruński Uniwersytet pnie się w międzynarodowych rankingach badawczych i naukowych. W Polsce UMK klasyfikuje się w pierwszej piątce uniwersytetów, jest największą jednostką w regionie i jedną z nielicznych mogących otrzymać statut uniwersytetu badawczego. Również pod względem rozwoju rekreacji i sportu Uniwersytet chce czerpać najlepsze wzorce europejskie i światowe. Dziś rekreacja i sport akademicki stanowią jeden ze strategicznych obszarów rozwoju Uniwersytetu.

Dlatego też tworzymy warunki do zrównoważonego rozwoju sportowo uzdolnionej młodzieży. Tworzymy Program kariery dwutorowej student-sportowiec UMK w Toruniu. Z badań przeprowadzonych na zlecenie MSiT wśród sportowców wynika, że ponad 50% respondentów wiąże swoją przyszłość z dziedzinami pozasportowymi lub jeszcze nie podjęło decyzji o swojej przyszłości.

W mieście i regionie stworzono system szkolenia młodzieży i system jego finansowania od przedszkola po szkoły ponadpodstawowe, gdzie uczniowie trenują w: akademiach sportowych, klubach sportowych, klasach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego. Najczęściej jednak ich kariera ulega załamaniu po zakończeniu szkoły średniej. Chcemy, aby dla sportowo uzdolnionej młodzieży toruński Uniwersytet stał się kolejnym, naturalnym etapem nie tylko w sferze kształcenia ale również w sferze sportu. Program kariery dwutorowej ma stać się mostem łączącym sportowo uzdolnioną młodzież z Uniwersytetem.

Dla kogo?

Program kariera dwutorowa stawia na nowy typ kandydata na studia – studenta-sportowca! Program adresujemy do młodzieży świadomej roli sportu i edukacji w ich życiu. Chcielibyśmy, aby studia podejmowały osoby zdeterminowane na wynik zarówno w akademickim sporcie jak i w nauce. Naszym celem jest rekrutacja sportowców akademickich, którzy zwiążą swoją karierę z Uniwersytetem! Młodzieży świadomej, iż tak w sporcie, jak i w nauce, praca i zaangażowanie dają wyniki!

Co Uniwersytet oferuje studentom-sportowcom w ramach Programu?

Na etapie rekrutacji na studia:

  • sportowcy posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów otrzymują maksymalną liczbę punktów,
  • podstawą do uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy określające rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania.
  • kandydaci ci są także zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, dotyczy to wszystkich kierunków studiów.

Na studiach:

  • kierunki studiów preferowane dla studentów-sportowców, czyli lista kierunków studiów, na których możliwe będzie elastyczne łączenie nauki akademickiej z karierą sportową. Lista ta stworzona we współpracy z władzami dziekańskimi poszczególnych wydziałów i uwzględniała wszelkie uwarunkowania wynikające z integracji nauki i kariery sportowej. Chcemy uniknąć pułapki, w której studentom-sportowcom zaproponujemy kierunki, których tryb prowadzonych zajęć np. laboratoria, będzie utrudniał lub wręcz uniemożliwiał holistyczne przeprowadzenie Programu. Oczywiście dla kandydatów dostępne są wszystkie kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet, jednak z zastrzeżeniem, iż niewymienione w wykazie mogą rodzić problemy wynikające z konieczności uczestnictwa w zajęciach kontaktowych,
  • dla studentów przyjętych do Programu kariera dwutorowa przygotowaliśmy możliwość studiowania w trybie indywidualnym – indywidualnego planu studiów, co szczegółowo zostało zapisane w Regulaminie studiów. Uważamy, że jest to najlepsze rozwiązanie łączące elastyczne podejście do planu studiów, zapewniające najwyższą jakość kształcenia przez indywidualny dobór treści kształcenia, indywidualny dobór form kształcenia – student-sportowiec może ubiegać się o indywidualne ustalenie, w miarę możliwości organizacyjnych pierwszeństwa w indywidualnym wyborze grupy w ramach zajęć dydaktycznych oraz realizacji efektów kształcenia przy częściowym lub całkowitym braku uczestnictwa w zajęciach kontaktowych. Zajęcia dydaktyczne w ramach indywidualnego trybu studiowania mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na zasadach określonych w zarządzeniu rektora,
  • student-sportowiec, uczestnik Programu, będzie trafiał pod opiekę dydaktyczno-naukową tutora na wydziale prowadzącym kierunek i tutora sportowego w ramach Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. Wspólnie ustalą oni z poszczególnymi wykładowcami formę udziału w zajęciach, możliwości samodzielnej nauki i daty zaliczeń oraz egzaminów, tak, aby nie kolidowały one z procesem treningowym,
  • dla wybitnych sportowców studiujących na Uniwersytecie dostępne będą też urlopy sportowe – krótko i długoterminowe. Rozwiązanie to zapewni wysoki poziom kształcenia w okresach szczególnie wzmożonej pracy treningowej, spowodowanej przygotowaniami do najważniej i największych imprez sportowych. Odciążenie w tym okresie od nauki pozwoli skupić się na wyniku sportowym. Na wynikach w nauce będziemy się skupiać w późniejszych okresach, kiedy trening wraca do normalnych objętości,
  • UMK w Toruniu stawia na uzdolnioną sportowo młodzież, która będzie chciała rozwijać swoje pasje również w sporcie akademickim, reprezentując Uniwersytet na Akademickich Mistrzostwach Polski, Europy czy Uniwersjadzie. Obok sportu akademickiego chcemy rozwijać potencjał sportowy w ligach państwowych, współpracując w tym zakresie z wiodącymi klubami sportowymi, dając naszym studentom możliwość gry zarówno w najwyższych klasach rozgrywek jak i w niższych ligach. Działając wspólnie z wiodącymi organizacjami sportowymi jesteśmy w stanie zapewnić ciągłość kariery sportowej zawodników oraz kontynuację cyklu kształcenia od szkoły podstawowej po uniwersytet,
  • program kariery dwutorowej Uniwersytetu przewiduje bogatą ofertę socjalną dla studentów. Dla najwybitniejszych sportowców, którzy zostaną przyjęci na studia, ufundowane będą stypendia rektorskie oraz nagrody okolicznościowe. W późniejszym czasie studenci mogą liczyć na stypendia sportowe za osiągane wyniki. Uczelnia rozwija wciąż system socjalnej pomocy materialnej.

Partnerem Programu kariera dwutorowa jest Miasto Toruń

W dniu 9.10.2018 roku prof. Beata Przyborowska – Prorektor ds. kształcenia oraz Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia podpisali umowę o współpracy partnerskiej w zakresie Programu kariery dwutorowej student-sportowiec oraz reguł współpracy Uniwersytetu i Miasta Toruń w zakresie promowania sportu.

Przedmiotem Umowy jest ustalenie reguł współpracy Uniwersytetu i Miasta Toruń w zakresie promowania sportu. Sygnatariusze porozumienia będą podejmowali długofalowe działania na rzecz rozwoju sportu oraz Programu kariery dwutorowej. Dodatkowo w porozumieniu przewidziano wspólne prace nad poprawą warunków organizacyjno-prawnych, ekonomicznych, społecznych, rozbudową infrastruktury sportowej oraz zwiększeniem dostępności wykwalifikowanych zasobów kadrowych dla rozwoju sportowo uzdolnionej młodzieży. Umowa partnerska UMK – UMT (378 KB)

Patronat Prezesa Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego prof. dra hab. Alojzego Nowaka

Z wielką atencją odnoszę się do wszystkich działań szeroko rozumianej społeczności akademickiej Uniwersytetu, która będzie sprzyjała realizacji programu na rzecz studentów-sportowców, a tym samym zapewniała doskonałe warunki symetrii programu studiów i rozwoju ich ścieżki kariery sportowej w murach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie to wielopłaszczyznowy, interdyscyplinarny program, który zapewni studentom-sportowcom zintegrowany system odpowiadający europejskim standardom.

Dziękując za podjęcie, wdrożenie i realizację Programu Dwutorowej Kariery Student-Sportowiec nie tylko z przyjemnością obejmujemy patronat, ale również deklarujemy wszelkiego rodzaju pomoc w atmosferze poszukiwań odpowiedzi, przykładów dobrych praktyk w obszarze szeroko rozumianego sportu akademickiego.

Patronat honorowy Marszałka Województwa Kujawko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego

W dniu 18.10.2018 roku na ręce Prorektora ds. studenckich i polityki kadrowej prof. Andrzeja Sokali wpłynęło pismo informujące o objęciu honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego uniwersyteckiego Programu kariera dwutorowa student-sportowiec. Jest to niewątpliwie wyróżnienie inicjatywy Uniwersytetu, zmierzającej do holistycznego kształcenia młodzieży utalentowanej sportowo.