Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Regulamin Programu kariera dwutorowa student-sportowiec

Najważniejsze postanowienia Regulaminu

Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Regulamin określa warunki i tryb realizacji Programu kariera dwutorowa student-sportowiec, zwanego dalej „Programem”, organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej „Uniwersytetem”.
 2. Program ma na celu zapewnienie sportowcom najlepszych warunków dla podjęcia kształcenia akademickiego oraz kontynuowania i rozwijania kariery sportowej. Program zapewnia wsparcie Uniwersytetu w celu odpowiedniego zarządzania i planowania kariery sportowej harmonijnie łączonej z kształceniem akademickim – tutoring sportowy i opieka naukowo-dydaktyczna. Priorytetem tych działań będzie połączenie treningu wysokiej jakości i edukacji na najwyższym poziomie, w celu ochrony interesów studentów-sportowców związanych z etyką, interesów zdrowotnych i edukacyjnych, bez uszczerbku dla celów żadnej z tych działalności, ze szczególnym naciskiem na ciągłe kształcenie formalne młodych sportowców. Organizacja studiów w ramach programu Kariera dwutorowa, będzie zapewniać zrównoważony rozwój na polu edukacyjnym oraz sportowym.
 3. Cele Programu są zgodne z założeniami Konkluzji Rady UE i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie kariery dwutorowej sportowców (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 168/10 z dnia 14.6.2013).
 4. Program realizowany jest w porozumieniu z Klubem sportowym, do którego przynależy Student-sportowiec, zwany dalej „Uczestnikiem”.

§ 2

 1. Przyjęcie do Programu odbywa się na zasadach rekrutacji.
 2. Ogłoszenie o rekrutacji poprzedzają działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu. Informacje nt. Programu dostępne są na: stronie www.ucs.umk.pl; mediach społecznościowych Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu, zwanego dalej „UCS”, w biurze UCS: Uniwersyteckie Centrum Sportowe, 87-100 Toruń, ul. św. Józefa 17.
 3. Procedura dotycząca kwalifikacji do Programu składa się z następujących etapów:
  • ogłoszenie o rekrutacji;
  • złożenie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do Programu wraz z załącznikami;
  • weryfikacja formalna i ocena wniosków o przyjęcie do Programu;
  • ustalenie i ogłoszenie list Uczestników zakwalifikowanych do Programu;
  • wydanie decyzji o przyjęciu Uczestnika do Programu;
  • przekazanie decyzji właściwemu dziekanowi.
 4. Czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3-6 podejmuje dyrektor UCS w uzgodnieniu z zastępcą dyrektora UCS ds. sportowych.
 5. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, punkt 5 służy odwołanie za pośrednictwem Dyrektora UCS do prorektora właściwego ds. studenckich w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 6. Kwalifikację do Programu Uczestnik otrzymuje na rok akademicki.
 7. Administracyjną obsługę procesu rekrutacyjnego i kwalifikacji do Programu zapewnia UCS.
 8. W ramach kwalifikacji do Programu UCS realizuje obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Zasady kwalifikacji do Programu

 §3

 1. O kwalifikację do Programu mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu kształcący się na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II i III stopnia.
 2. Kwalifikacja do Programu prowadzona jest dla studiów I, II i III stopnia, każdorazowo w semestrze zimowym, w uzasadnionych przypadkach w sposób ciągły.
 3. O kwalifikację do Programu mogą ubiegać się:
  • studenci Uniwersytetu członkowie klubów sportowych zrzeszonych w polskich związkach sportowych, zgodnych z aktualnym na dzień rozpoczęcia rekrutacji wykazem polskich związków sportowych, ogłaszanych przez Ministra właściwego od sportu;
  • lub studenci Uniwersytetu zrzeszeni w zagranicznych związkach sportowych.
 4. Podstawą ubiegania się o kwalifikację do Programu jest złożenie w terminie, miejscu i formie, określonymi w ogłoszeniu o rekrutacji, wniosku o przyjęcie do Programu, którego wzór określa załącznik nr 1.
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o rekrutacji:
  • potwierdzenie przynależności do klubu sportowego – wzór określa załącznik 2;
  • jedno z poniższych zaświadczeń:
   1. zaświadczenie polskiego związku sportowego określające rodzaj klasy sportowej i osiągnięcia sportowe kandydata będące podstawą przyznania klasy sportowej;
   2. zaświadczenie polskiego związku sportowego o wysokim poziomie sportowym kandydata i wykaz osiągnięć sportowych kandydata w przypadku polskich związków sportowych nie przyznających klas sportowych;
   3. zaświadczenie zagranicznego związku sportowego określające osiągnięcia sportowe kandydata lub rodzaj klasy sportowej i osiągnięcia sportowe kandydata będące podstawą przyznania klasy sportowej;
  • aktualną legitymację przynależności do Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • oświadczenie kandydata i klubu sportowego, iż w przypadku przyjęcia do Programu Uczestnik będzie reprezentował Uniwersytet w zawodach i ligach akademickich na szczeblu krajowym i zagranicznym, w szczególności podczas rywalizacji organizowanej przez Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU, International University Sports Federation) European University Sports Association (EUSA); Akademicki Związek Sportowy (AZS) – wzór określa załącznik 3;
  • Plan przebiegu Programu kariera dwutorowa, który zawiera harmonogram pracy sportowej – wzór określa załącznik nr 4.
  • W przypadku załączenia kopii dokumentu należy okazać jego oryginał.
  • W przypadku dokumentów w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski.

 

Zasady uczestnictwa w Programie

§4

 1. Przyjęcie do Programu następuje na podstawie decyzji, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 5, a jego realizacja na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Warunki i tryb uczestniczenia Uczestników w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach studiów reguluje Regulamin studiów Uniwersytetu.
 3. Regulamin studiów Uniwersytetu określa w szczególności warunki studiowania w formie Indywidualnego Trybu Studiowania oraz wszelkie formalności jakie Uczestnik obowiązany jest spełnić.
 4. Uczestnik, na podstawie przepisów odrębnych, może się ubiegać o przyznanie stypendium oraz w przypadku cudzoziemców zwolnienie z opłat za studia.

§5

 1. Do obowiązków Uczestnika Programu należy w szczególności:
  • przestrzeganie Regulaminu Programu;
  • przestrzeganie Regulaminu studiów Uniwersytetu, w szczególności Indywidulanego Trybu Studiowania;
  • reprezentowanie Uniwersytetu, również w ramach klubu Uniwersytetu AZS UMK Toruń, podczas rywalizacji akademickiej, w szczególności organizowanej przez Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU, International University Sports Federation) European University Sports Association (EUSA); Akademicki Związek Sportowy (AZS) oraz innych zawodach i rozgrywkach akademickich lub klasyfikacjach akademickich, o ile Uczestnik zostanie powołany do reprezentacji Uniwersytetu;
  • niezwłoczne informowanie UCS o wszystkich wynikach sportowych;
  • niezwłoczne informowanie tutora sportowego oraz opiekuna naukowo-dydaktycznego o wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na przebieg Programu, w szczególności na przebieg kształcenia w formie Indywidualnego Trybu Studiowania spowodowany szkoleniem sportowym,
  • bieżąca aktualizacja załącznika nr 4 – harmonogram pracy sportowej i przedkładanie go do wiadomości tutora sportowego oraz opiekuna naukowo-dydaktycznego.

§6

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie w trakcie roku akademickiego Dyrektor UCS skreśla Uczestnika na jego pisemny wniosek.
 2. Dyrektor UCS na wniosek właściwego dziekana lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana skreśla Uczestnika z Programu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika Regulaminu Programu, w szczególności niewywiązywania się z zobowiązania do reprezentowania Uniwersytetu w ramach określonych w par. 5 ust. 1 punkt 3 Regulaminu.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, służy odwołanie za pośrednictwem Dyrektora UCS do prorektora właściwego ds. studenckich w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

  

Postanowienia końcowe

§7

 1. Każdy Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet.
 2. Każdy Uczestnik Programu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku w materiałach informacyjno-promocyjnych Uniwersytetu.