strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe

NAGRODY

Nagrody JM Rektora UMK w Toruniu za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzeniem Nr 225 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 października 2020 r. wprowadzono nowy regulamin przyznawania nagród rektora za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania studentom i doktorantom UMK w Toruniu jednorazowych nagród rektora za wybitne osiągnięcia sportowe. 

O jednorazowe nagrody mogą się ubiegać studenci i doktoranci Uniwersytetu spełniający warunki:

  1. legitymujący się I lub II klasą sportową przyznaną przez właściwy polski związek sportowy, wymieniony w aktualnym wykazie polskich związków sportowych,
  2. osiągający wybitne wyniki sportowe podczas imprez sportowych prowadzonych przez światowe, europejskie, polskie organizacje sportowe.

Wnioski o przyznanie nagród, których wzór określa załącznik do Regulaminu składa się do sekretariatu Uniwersyteckiego Centrum Sportowego (pokój G1 09) do końca października każdego roku.

Kontakt:

mgr Iwona Willma
tel. 56 611 4374
mail: ucs@umk.pl


 

STYPENDIA

Zasady przyznawania stypendiów sportowych (dla najlepszych studentów) w ramach świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu określa Zarządzenie Nr 192 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 października 2014 r. Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szczegóły dotyczące świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz generator wniosków są dostępne na stronie stypendia.umk.pl

Tabela punktowa osiągnięć sportowych znajduje się https://www.stypendia.umk.pl/wp-content/uploads/ZR.146.2022.pdf

Uwaga w punkcie 4.3. zawierają się również Akademickie Mistrzostwa Polski.


Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Informacje o stypendium

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się:

Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, w szczególności mogą to być w przypadku osiągnięć w sporcie:

RODO

Zgłaszanie kandydatur do wniosków o przyznanie stypendium – zgłoszenie wymaga wypełnienia elektronicznego wniosku, wypełniony wniosek należy wydrukować i złożyć do koordynatora wydziałowego w wyznaczonym terminie.
Uwaga! We wzorze wniosku w wykazie osiągnięć znajdującym się w części B wprowadzono dodatkowe informacje uzupełniające opis osiągnięć.