strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe

NAGRODY

Nagrody JM Rektora UMK w Toruniu za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzeniem Nr 225 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 października 2020 r. wprowadzono nowy regulamin przyznawania nagród rektora za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania studentom i doktorantom UMK w Toruniu jednorazowych nagród rektora za wybitne osiągnięcia sportowe. 

O jednorazowe nagrody mogą się ubiegać studenci i doktoranci Uniwersytetu spełniający warunki:

  1. legitymujący się I lub II klasą sportową przyznaną przez właściwy polski związek sportowy, wymieniony w aktualnym wykazie polskich związków sportowych,
  2. osiągający wybitne wyniki sportowe podczas imprez sportowych prowadzonych przez światowe, europejskie, polskie organizacje sportowe.

Wnioski o przyznanie nagród, których wzór określa załącznik do Regulaminu składa się do sekretariatu Uniwersyteckiego Centrum Sportowego (pokój G1 11) do końca października każdego roku.


 

STYPENDIA

Zasady przyznawania stypendiów sportowych (dla najlepszych studentów) w ramach świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu określa Zarządzenie Nr 192 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 października 2014 r. Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szczegóły dotyczące świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz generator wniosków są dostępne na stronie stypendia.umk.pl

Tabela punktowa osiągnięć sportowych znajduje się https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/TiOFyM/138_Regulamin_swiadczen_dla_studentow_Uniwersytetu.pdf

Uwaga w punkcie 4.3. zawierają się również Akademickie Mistrzostwa Polski.


Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Informacje o stypendium

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się:

Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, w szczególności mogą to być w przypadku osiągnięć w sporcie:

RODO

Zgłaszanie kandydatur do wniosków o przyznanie stypendium – zgłoszenie wymaga wypełnienia elektronicznego wniosku, wypełniony wniosek należy wydrukować i złożyć do koordynatora wydziałowego w wyznaczonym terminie.
Uwaga! We wzorze wniosku w wykazie osiągnięć znajdującym się w części B wprowadzono dodatkowe informacje uzupełniające opis osiągnięć.