strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Narodowa Reprezentacja Akademicka – projekt MNiSzW

NRA logoZe względu na ograniczenia czasowe, wynikające z wielu godzin treningów i przygotowań do różnego typu imprez czy zawodów, sportowcy wyczynowi nieczęsto decydują się na podjęcie nauki na studiach wyższych. Powyższe najczęściej spowodowane jest formułą organizacji studiów i koniecznością uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach, a także sesją egzaminacyjną przeprowadzaną na uczelniach w ściśle określonych terminach. Przygotowania do najważniejszych i największych imprez sportowych i konieczność skupienia się na wyniku sportowym spychają na dalszy plan myślenie o wynikach w nauce. Często też studenci, z powodu swojej kariery sportowej i wynikających z niej ograniczeń czasowych, przerywają rozpoczęte studia.

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, których podział będzie uzależniony od planowanego harmonogramu. Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku.

Dofinansowanie będzie naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej, którzy posiadają obywatelstwo polskie i wskazaną w projekcie kategorię sportową.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowane będą bezpośrednio do uczelni, w której studiują ww. studenci-sportowcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidulanej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidulany dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

Zadanie będzie realizowane na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).