strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Dokumenty Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Sportowego


Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Sportowego


Regulamin Programu wellness UMK


Załącznik do zarządzenia Nr 12 Rektora UMK z dnia 25 stycznia 2022 r.

POLITYKA ROZWOJU AKADEMICKIEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU NA LATA 2021 – 2026

Zgodnie z przyjętą strategią Uniwersytet stanowi przyjazne i otwarte środowisko wspierające zrównoważony, wszechstronny rozwój osobowości, kreatywności i wrażliwości społeczności akademickiej. Kształtuje nawyki podejmowania stałej, systematycznej aktywności fizycznej, udziału w sporcie akademickim i sporcie wyczynowym, kreując w ten sposób przyjazne i efektywne relacje z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz godną naśladowania prozdrowotną kulturę organizacyjną.

Głównym celem polityki rozwoju akademickiej aktywności fizycznej Uniwersytetu jest stworzenie warunków umożliwiających realizację pasji sportowych społeczności akademickiej w zakresie rekreacji i sportu dla wszystkich, a tym zajęć z wychowania fizycznego, sportu akademickiego oraz sportu wyczynowego, a także promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

Upowszechnianie rekreacji i sportu dla wszystkich oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród społeczności akademickiej obejmuje w szczególności:

  1. zapewnienie warunków i oferty dla powszechnego podejmowania aktywności fizycznej przez społeczność akademicką na każdym etapie życia w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz indywidulanej i zorganizowanej aktywności fizycznej;
  2. wykorzystanie rekreacji i sportu na rzecz integracji społeczności akademickiej i lokalnej;
  3. poprawę warunków infrastrukturalnych, organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju rekreacji i sportu oraz zwiększenie dostępności wykwalifikowanych zasobów kadrowych.

Rozwój aktywności fizycznej w zakresie sportu akademickiego i sportu wyczynowego, realizowany w ramach sekcji i drużyn sportowych Uniwersytetu i Akademickiego Związku Sportowego UMK Toruń oraz współpracy z wiodącymi organizacjami sportowymi w regionie obejmuje w szczególności:

  1. zapewnienie warunków i oferty dla powszechnego podejmowania aktywności sportowej, zarówno w ramach sportu akademickiego, jak i wyczynowego, w tym poprzez promocję oraz ułatwianie godzenia aktywności sportowej studentów z nauką oraz życiem zawodowym i osobistym, między innymi poprzez prowadzenie i udoskonalanie na Uniwersytecie Programu kariery dwutorowej studenta-sportowca;
  2. wykorzystanie sportu akademickiego na rzecz budowy kapitału społecznego i integracji społeczności akademickiej;
  3. poprawę warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu akademickiego i sportu wyczynowego oraz zwiększenie dostępności wykwalifikowanych zasobów kadr trenerskich i instruktorskich;
  4. wykorzystanie potencjału sportu na poziomie wyczynowym na rzecz upowszechnienia aktywności fizycznej i promocji Uniwersytetu poprzez wzmocnienie roli sportu akademickiego jako płaszczyzny współpracy ogólnopolskiej i zagranicznej.

Realizacja polityki rozwoju akademickiej aktywności fizycznej Uniwersytetu wymaga stworzenia odpowiednich warunków dotyczących infrastruktury, źródeł finansowania oraz zasobów kadrowych. Podstawową infrastrukturę służącą jej realizacji stanowią obiekty Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w części toruńskiej i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w części bydgoskiej. Zakończenie II etapu budowy UCS w 2021 r. zapewni, w części toruńskiej, niezbędną do realizacji przyjętych założeń infrastrukturę, która może być uzupełniana w kolejnych latach w ramach potrzeb wspólnoty Uniwersytetu i posiadanych środków finansowych. W kolejnym etapie należy przygotować plan rozwoju infrastruktury sportowej w części bydgoskiej Uniwersytetu.

Działalność UCS i SWFiS jest finansowana przede wszystkim z subwencji na działalność Uniwersytetu, ale również z uniwersyteckiego funduszu świadczeń socjalnych, środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych oraz dochodów z oferty komercyjnej wykorzystania dostępnej infrastruktury wyłączonej trwale lub okresowo z realizacji celów głównych.

UCS i SWFiS dokonają optymalizacji zasobów kadrowych niezbędnych do ich merytorycznej działalności oraz dokonają wyboru gwarantującej wysoką efektywność realizacji zadań formy zapewnienia obsługi technicznej wykorzystywanych obiektów.