strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

UMK ROW500 Challange 2019

Zdjęcie ilustracyjne

Zbliżające się Piernikalia 2019 to znakomity czas by wziąć udział w wielkim sportowym wyzwaniu! To właśnie 24.05.2019 r (piątek) przy DS 9 zorganizowane zostanie UMK ROW500 Challange 2019!
Nie może Ciebie zabraknąć! Przyjdź i pokaż na co Cię stać! A jeśli będziesz najlepszy, Twoje nazwisko na zawsze zapisze się w sportowej historii UMK i pojawi się na tabliczce, która eksponowana będzie na specjalnie przygotowanym w tym celu wiośle, które zawiśnie w Rektoracie Uniwersytetu Mikołajka Kopernika w Toruniu.

PROGRAM IMPREZY:
10:00 – 12:00 zapisy do biegów głównych;
10:30 – 11:00 rozgrzewka;
11:00 – 13:00 biegi główne według kolejności zapisów;
13:30 dekoracja zwycięzców.


REGULAMIN ZAWODÓW
— UMK ROW 500 CHALLENGE 2019 —

I. ORGANIZATORZY
1. Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK w Toruniu,
2. Samorząd Studencki UMK w Toruniu,
3. Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II. CEL
1. Upowszechnienie wioślarstwa i ergometru wioślarskiego jako dyscypliny sportu i formy ruchu.
2. Promocja UCS UMK w Toruniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród społeczności akademickiej.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się w dniu 24.05.2019 roku (piątek)
2. Start i strefa przygotowań znajdować się będzie przy budynku DS. 9.
3. Lokalizacja biura zawodów przy budynku DS. 9.

IV. PROGRAM IMPREZY
1. Szczegółowy program imprezy:
1.1. 10:00 – 12:00 zapisy do biegów głównych;
1.2. 10:30 – 11:00 rozgrzewka;
1.3. 11:00 – 13:00 biegi główne według kolejności zapisów;
1.4. 13:30 dekoracja zwycięzców.
2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania przyczyny.

V. DYSTANS
1. Impreza zostanie rozegrana na ergometrze wioślarskim Concept 2.
2. Bieg będzie rozgrywany na dystansie 500 m.
3. Biegi będą rozgrywane indywidualnie.

VI. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło się przy budynku DS. 9.
2. Godziny pracy biura zawodów 10:00 – 13:00
3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić legitymację studencką wraz ze zdjęciem – dotyczy studentów; dowód osobisty – dotyczy pracowników; oraz podpisaną kartą startową z oświadczeniem o starcie z własnej woli.

VII. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu za pomocą oprogramowania ergometru Concept 2.

VIII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Obowiązuje klasyfikacja generalna, w podziale na klasyfikację kobiet i mężczyzn, przewiduje się prowadzenie klasyfikacji w kategoriach:
1.1. open kobiet – studentki UMK w Toruniu,
1.2. open kobiet – pracowniczki UMK w Toruniu,
1.3. open mężczyzn – studenci UMK w Toruniu,
1.4. open mężczyzn – pracownicy UMK w Toruniu,

IX. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w kategorii student i pracownik UMK w Toruniu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. Nagroda główna to umieszczenie imion i nazwisk zwycięzców poszczególnych kategorii na pamiątkowej tabliczce, która eksponowana będzie na specjalnie przygotowanym w tym celu wiośle, które eksponowane będzie w Rektoracie Uniwersytetu Mikołajka Kopernika w Toruniu.
3. Wiosło ufundował Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

X. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach UMK ROW 500 CHALLENGE 2019 mogą wziąć udział:
1.1. studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
1.2. pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
którzy wypełnią i podpiszą kartę startową.

XI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do UMK ROW 500 CHALLENGE 2019 będą przyjmowane jedynie w Biurze Zawodów.
2. Po wypełnieniu karty startowej i rejestracji w Biurze Zawodów uczestnik będzie umieszczony na liście startowej.
3. Obowiązuje limit uczestników UMK ROW 500 CHALLENGE 2019 30 osób.

XII. WPISOWE
1. W zawodach UMK ROW 500 CHALLENGE 2019 nie obowiązują opłaty startowe.

XIII. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej wydarzenia.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych w zgłoszeniu wyżej wskazanego oraz nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez przez organizowanych przez Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe oraz wizerunek mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy zawodach.
2. Uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku wyżej wskazanego (niepełnoletniego zawodnika), tzn. udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego jego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach, poprzez emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych oraz wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
3.1. administratorem danych osobowych uzyskanych w celu przeprowadzenia zawodów jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11 (dalej: ADO).
3.2. dane uzyskane w związku przeprowadzeniem zawodów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1. RODO do czasu wycofania zgody w celu przeprowadzenia zawodów,
3.3. dane osobowe będą przetwarzane w poniższym zakresie:
3.3.1. imię i nazwisko;
3.3.2. numer legitymacji studenckiej lub seria i numer dowodu osobistego;
3.3.3. wizerunek;
3.3.4. data urodzenia;
3.4. prawo do wycofania zgody przysługuje Zawodnikowi w każdym czasie,
3.5. Zawodnikowi przysługują prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
3.5.1. żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
3.5.2. żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3.5.3. Sprzeciw wobec przetwarzania,
3.5.4. przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
4. Podanie przez Zawodnika danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania nie rodzi żadnych skutków poza uniemożliwieniem nam dokonania publikacji materiałów.
5. Zawodnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe Zawodników udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądom, w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług prawnych.
7. Na dzień zbierania danych osobowych Zawodników nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
8. w stosunku do Zawodnika nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
9. kontakt z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tri.torun@outlook.com lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

XV. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu imprezy o godz. 12:00.
2. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
3. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
4. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
6. W imprezie nie będą wymagane licencje PZTW.
7. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, ekstremalnie niskie temperatury itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

pozostałe wiadomości