strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego w Toruniu

Zdjęcie ilustracyjne
fot. nadesłana

Pierwszego lutego władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uroczyście wymieniły dokumenty dotyczące współpracy w ramach Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w Toruniu.

Z inicjatywy Uniwersytetu, związanej z rozwojem Programu kariery dwutorowej student-sportowiec, przeprowadzono w październiku ubiegłego roku wstępne rozmowy, dotyczące powołania w Toruniu certyfikowanego Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego. W dniu 24 października 2018 r. klub Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w uzgodnieniu z Uniwersytetem złożył wniosek o powołanie certyfikowanego ACSS. Dnia 9 listopada Zarząd Główny AZS poinformował, iż 25 października 2018 r. wniosek AZS UMK Toruń uzyskał pozytywną opinię na temat powołania przedmiotowego ACSS.

Ostatnim etapem przedcertyfiakcyjnym było wypracowanie i podpisanie umowy współpracy pomiędzy Uniwersytetem a AZS UMK Toruń. Uroczyste przekazanie dokumentów przez prof. Andrzeja Sokalę – Prorektora ds. studenckich i polityki kadrowej oraz Henryka Boś – Prezesa AZS UMK Toruń odbyło się 1 lutego 2019 roku podczas ceremonii rozpoczęcia półfinału Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu.

Nadzór nad działalnością ACSS będzie sprawować Rada Naukowo-Programowa. W skład Rady Naukowo-Programowej wejdą: Rektor Uniwersytetu lub wskazany przez niego pełnomocnik; Prezes AZS UMK Toruń; Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu lub wskazany przez niego pełnomocnik; jedna osoba wskazana przez AZS UMK Toruń. Rada będzie sprawować nadzór merytoryczny nad ACSS Toruń m.in. w zakresie: udostępniania materiałów informacyjnych oraz efektów badań naukowych dotyczących realizacji przedmiotu umowy; opracowywanych planów szkoleniowych i analiz wyników badań naukowych, powiązania tematyki prac naukowo-badawczych prowadzonych w Uniwersytecie z praktyką treningu sportowego w ACSS Toruń i programem kształcenia studentów; współpracy w zakresie dokształcania zawodowego trenerów, organizacji szkoleń i konferencji; opracowywania i zatwierdzania podziału środków celowych przekazanych przez ministerstwo sportu i turystyki oraz innych środków AZS UMK Toruń stanowiących finansową podstawę rocznej działalności ACSS Toruń – środków celowych przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz innych środków AZS UMK Toruń.

Ponadto na mocy umowy strony będą współpracować w zakresie powołania oraz funkcjonowania w Toruniu Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego. Do realizacji przedmiotu umowy Uniwersytet zagwarantuje m.in.: zapewnienie warunków do przyjęcia na studia utalentowanej sportowo młodzieży poprzez postępowanie kwalifikacyjne na kierunki przewidujące maksymalną liczbę punktów dla kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe; zapewnienie sportowcom najlepszych warunków dla kontynuowania i rozwijania kariery sportowej oraz nauki akademickiej w ramach Programu kariery dwutorowej student-sportowiec, zapewnienie studentom-sportowcom pomocy socjalnej i materialnej; nieodpłatne udostępnianie zawodnikom objętym programem ACSS, istniejącej bazy sportowej, urządzeń sportowych i odnowy biologicznej; w ramach możliwości organizacyjnych Uniwersytetu prowadzenie badań naukowych wspierających działalność ACSS Toruń; w ramach możliwości organizacyjnych Uniwersytetu zapewnienie wsparcia realizacji przedmiotu Umowy przez Collegium Medicum UMK oraz szpitale: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Natomiast AZS UMK Toruń zagwarantuje: zorganizowanie pracy ACSS poprzez złożenie wniosku o powołanie, zawarcie wymaganych umów, sprawowanie nadzoru formalnego, rozliczenia merytorycznego i finansowego zgodnego z obowiązującymi wymogami formalnymi stawianymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Zarząd Główny AZS; pozyskanie niezbędnych środków finansowych i materialnych dla właściwego funkcjonowania ACSS; zatrudnienie niezbędnej kadry trenerskiej i administracyjnej; organizację udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych zawodników ACSS; zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego dla potrzeb ACSS; zapewnienie niezbędnej opieki fizjoterapeutycznej oraz odnowy biologicznej dla zawodników objętych programem ACSS; zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zawodnikom objętym programem ACSS w miejscu szkolenia; dostęp do niezbędnych obiektów sportowych; udział zawodników i trenerów AZS UMK Toruń, objętych programem ACSS, w procesie badań naukowych realizowanych przez Uniwersytet.

Ponad to w zakresie efektywnej realizacji przedmiotu umowy Strony przewidują m.in.: wzajemne udostępnianie materiałów informacyjnych oraz wyników badań naukowych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy; wspólne opracowywanie planów szkoleniowych i analiz wyników badań naukowych; wspólne organizowanie szkoleń, seminariów dla trenerów, instruktorów, działaczy sportowych; AZS UMK Toruń zobowiązuje się przy wszystkich okazjach do informowania, że jest klubem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; członkowie AZS UMK Toruń, którzy są studentami Uniwersytetu, są zobowiązani do reprezentowania Uniwersytetu w rywalizacji sportowej.

 

 

Więcej o ACSS można przeczytać w Głosie Uczelni https://glos.umk.pl/panel/wp-content/uploads/GU_2018_11-12.pdf na stronach 89–91.

pozostałe wiadomości