strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontakt ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Narodowa Reprezentacja Akademicka - program Ministra Nauki

Zdjęcie ilustracyjne
fot. T. Górzyński

Inauguracja programu odbyła się ubiegły  piątek (04.10.) w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O założeniach poinformował wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin. Podczas konferencji obecni byli m.in. Witold Bańka –Minister Sportu, profesor Alojzy Nowak – prezes Akademickiego Związku Sportowego.

W konsultacjach i rozmowach nad ostatecznym kształtem programu brali udział przedstawiciele naszego Uniwersytetu. Ministerstwo w sposób szczególny uwzględniło w projekcie inicjatywy doświadczenia naszej uczelni związane z wprowadzonym w 2018 roku Programem kariery dwutorowej student-sportowiec. Na ręce obecnego na inauguracji programu zastępcy dyrektora UCS ds. sportowych Tomasza Górzyńskiego spłynęły oficjalne podziękowania dla Uniwersytetu za wkład merytoryczny w konstruowani inicjatywy ministra oraz modelowy przykład wdrożenia programu wspierającego kształcenie studentów-sportowców.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowane będą bezpośrednio do uczelni, w której studiują studenci-sportowcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidulanej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidulany dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

Do udziału w projekcie uprawnione są uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których studiują studenci – zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami, a także studenci sportowcy posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

Środki finansowe naliczane będą na każdego uprawnionego do udziału w projekcie studenta-sportowca w kwocie do 18.000 zł + do 10% kosztów pośrednich, niezależnie od przynależności do grupy. Koszty bezpośrednie obejmują pulę do 100 godzin indywidualnych lub grupowych zajęć w formie indywidulanej organizacji studiów, w szczególności poprzez indywidulane przygotowanie i dobór treści oraz form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się. W kosztach bezpośrednich uwzględnia się również przygotowanie i prowadzenie form kształcenia na odległość umożliwiających osiągnięcie ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

W ramach przyznanego dofinasowania możliwe będzie przeznaczenie nie więcej niż 10 godzin na spotkania z tutorem lub opiekunem dydaktycznym studenta-sportowca do wykorzystania w ciągu roku kalendarzowego, na który zostanie przyznane dofinansowanie.

pozostałe wiadomości