strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
Kontaktul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

Sekretariat Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

        mgr Oliwia Matuszewska – specjalista

godziny urzędowania: 7:15–15:15
pokój: G1 09
tel.:  +48 56 611 45 81
e-mail: m_oliwia@umk.pl

 1. W zakresie obsługi kancelarii Centrum:
  1. zgodne zasadami i trybem obowiązującym w Uniwersytecie wykonywanie czynności kancelaryjnych począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz Centrum do momentu jej uznania za część dokumentacji w Archiwum UMK,
  2. prowadzenie czynności kancelaryjnych w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt UMK,
  3. gromadzenie aktów normatywnych oraz informacji niezbędnych do bieżącego zarządzania Centrum,
  4. dystrybucję aktów normatywnych oraz informacji do jednostek i pracowników Centrum,
  5. prowadzenie gospodarki drukami niezbędnymi do pracy Centrum, w tym drukami ścisłego zarachowania,
  6. przygotowywanie materiałów i informacji niezbędnych dla zarządzania Centrum,
  7. prowadzenie rejestru urlopów,
  8. prowadzenie spraw związanych z posiedzeniami organizowanymi przez dyrekcję Centrum,
  9. aktualizacja strony internetowej Centrum w zakresie aktów normatywnych oraz informacji związanych z administracją Centrum.
 2. W zakresie prowadzenia spraw osobowych pracowników administracyjnych
  1. prowadzenie spraw administracyjnych związanych z rozpisywaniem konkursów na wszystkie stanowiska administracyjne i obsługi,
  2. prowadzenie pod względem administracyjnym spraw osobowych pracowników administracyjnych Centrum, a w szczególności związanych z:
   • nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
   • wynagradzaniem i innymi świadczeniami związanymi z pracą, w tym nagrodami, premiami, wyróżnieniami i karami,
   • ustalaniem planów i udzielaniem urlopów pracownikom administracyjnym;
   • delegowaniem do odbycia podróży służbowej pracowników administracyjnych,
   • przeprowadzaniem okresowej oceny pracowników;
   • przyznawaniem odznaczeń resortowych i państwowych;
   • okresowymi badaniami lekarskimi pracowników i szkoleniami BHP.

 

mgr Anna Michalska – specjalista

godziny urzędowania: 7:15–15:15
ul. św. Józefa 17, pok. G1 12
tel.: +48 56 611 43 78
e-mail: ablaszkowska@umk.pl

 1. W zakresie prowadzenia spraw studentów-sportowców:
  1. prowadzenie spraw administracyjnych związanych z Programem kariery dwutorowej student-sportowiec,
  2. prowadzenie spraw administracyjnych związanych z projektem MNiSzW Narodowa Reprezentacja Akademicka,
  3. prowadzenie spraw administracyjnych związanych z innymi programami dotyczącymi studentów-sportowców,
  4. stały efektywny kontakt z jednostkami Uniwersytetu, na których kształcą się studenci-sportowcy w zakresie efektywnej realizacji założeń w/w programów,
  5. stały efektywny kontakt ze studentami-sportowcami w zakresie efektywnej realizacji założeń w/w programów,
  6. kontakt z macierzystymi klubami studentów-sportowców w zakresie efektywnej realizacji założeń w/w programów,
  7. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, gromadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji rekrutacji i przebiegu w/w programów,
  8. prowadzenie działań informacyjnych oraz pomoc merytoryczna dla kandydatów na studia w Uniwersytecie w zakresie Programu kariery dwutorowej student-sportowiec, sportu studenckiego i akademickiego,
  9. prowadzenie działań związanych z ewaluacją w/w programów,
  10. prowadzenie działań związanych z badaniem satysfakcji studentów-sportowców,
  11. gromadzenie aktów normatywnych oraz informacji dotyczących studentów-sportowców,
  12. dystrybucję aktów normatywnych oraz informacji do jednostek Uniwersytetu i studentów-sportowców,
  13. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, gromadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji związanej z pomocą materialną oraz nagrodami dla studentów-sportowców,
  14. aktualizacja strony internetowej Centrum w zakresie informacji związanych z w/w programami,
  15. prawidłowy obieg dokumentów.

 

mgr Iwona Willma – starszy specjalista

godziny urzędowania: 7:15–15:15
pokój: G1 09
tel.: +48 56 611 43 74
e-mail: willmaiw@umk.pl

e-mail sprawy dydaktyczne: ucs@umk.pl

 1. W zakresie prowadzenia spraw osobowych pracowników dydaktycznych Centrum
  1. prowadzenie spraw administracyjnych związanych z rozpisywaniem konkursów na wszystkie stanowiska nauczycieli akademickich,
  2. prowadzenie pod względem administracyjnym spraw osobowych pracowników dydaktycznych Centrum, a w szczególności związanych z:
   • nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
   • wynagradzaniem i innymi świadczeniami związanymi z pracą, w tym nagrodami, premiami, wyróżnieniami i karami,
   • obniżaniem pensum dydaktycznego, urlopami, absencją pracowników;
   • ustalaniem planów i udzielaniem urlopów pracownikom dydaktycznym,
   • przeprowadzaniem okresowej oceny pracowników;
   • przyznawaniem odznaczeń resortowych i państwowych;
   • okresowymi badaniami lekarskimi pracowników i szkoleniami BHP.
 1. W zakresie obsługi procesu dydaktycznego zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć na tzw. kierunkach sportowych
  1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem rejestracji na zajęcia WF,
  2. przygotowywanie i publikowanie harmonogramów zajęć WF;
  3. prowadzenie oferty dydaktycznej WF Centrum w systemie USOS ,
  4. prowadzenie rejestracji na zajęcia WF,
  5. prowadzenie w systemie USOS ewidencji studentów dla zajęć WF,
  6. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, gromadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji zajęć WF,
  7. przygotowanie dokumentacji związanej z powierzaniem i rozliczaniem obowiązków dydaktycznych;
  8. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zlecania i rozliczania godzin dydaktycznych nauczycielom akademickim, doktorantom i osobom spoza UMK;
  9. rezerwacja sal na zajęcia dydaktyczne,
  10. współpraca i prowadzenie spraw związanych z posiedzeniami Zespołu ds. dydaktyki,
  11. aktualizacja strony internetowej Centrum w zakresie dydaktyki,
  12. ścisła współpraca z jednostkami UMK odpowiedzialnymi za kształcenie studentów na tzw. kierunkach sportowych,
  13. prawidłowy obieg dokumentów.