strona www Narodowej Reprezentacji Akademickiej
ul. Św. Józefa 17, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 56
e-mail: ucs-sekretariat@umk.pl

O nas

Misja Uniwersytetu w zakresie aktywności fizycznej wyraża się starożytną maksymą: mens sana in corpore sano. Uniwersytet stanowi centrum wspierające zrównoważony, wszechstronny rozwój osobowości, kreatywności i wrażliwości społeczności akademickiej przez kształtowanie nawyków podejmowania stałej, systematycznej aktywności fizycznej oraz kreowania w ten sposób przyjaznych i efektywnych relacji wewnętrznych oraz zewnętrznych i godnej naśladowania prozdrowotnej kultury organizacyjnej.

Uniwersyteckie Centrum Sportowe realizuje wizję rozwoju aktywności fizycznej Uniwersytetu przez strategiczne działania podejmowane w obszarze wspierania zrównoważonego rozwoju społeczności uniwersyteckiej w zakresie aktywności fizycznej i sportu akademickiego.

Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Uniwersyteckie Centrum Sportowe (fot. A. Romański)

Do podstawowych zadań Centrum należy:

 • stwarzanie warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu studentów,
 • doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie wychowania fizycznego,
 • upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim,
 • organizowanie akademickiej działalności sportowej,
 • inspirowanie różnych form czynnego wypoczynku w środowisku akademickim,
 • inicjowanie rozwoju bazy materialnej dla sportu i rekreacji,
 • działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

W zakresie działalności dydaktycznej Centrum:

 • organizuje i prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego objęte programem studiów wyższych,

W zakresie działalności sportowej Centrum:

 • organizuje i prowadzi zajęcia studenckich sekcji sportowych,
 • organizuje i prowadzi turnieje, zawody, ligi wewnątrzuczelniane, akademickie i studenckie rozgrywki ligowe szczebla krajowego, regionalnego i międzynarodowego,
 • udostępnia obiekty sportowe studentom studiów niestacjonarnych w ramach rekreacji indywidualnej objętej ofertą dydaktyczną,
 • organizuje i prowadzi odpłatne, dodatkowe zajęcia sportowe,
 • współpracuje z Akademickim Związkiem Sportowym, Organizacją Środowiskową AZS, klubami i organizacjami sportowymi, polskimi i międzynarodowymi związkami sportowymi oraz innymi jednostkami i organizacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W zakresie działalności komercyjnej Centrum:

 • organizuje imprezy sportowe i rekreacyjne,
 • udostępnia obiekty sportowe studentom i pracownikom Uniwersytetu na zasadach określonych w regulaminie korzystania z obiektów Centrum,
 • udostępnia odpłatnie obiekty sportowe innym podmiotom na zasadach określonych w regulaminie korzystania z obiektów Centrum.

Galeria zdjęć:

Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański] Uniwersyteckie Centrum Sportowe [fot. A. Romański]